Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Služba BeetFiT - je softwarová aplikace přístupná prostřednictvím webových stránek beetfit.com a beetfit.cz (dále jen BeetFiT) je provozována v souladu s uvedenými podmínami a Zásadami ochrany osobních údajů. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na stránce beetfit.com a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění. Registrací a přihlášením dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte ani službu nepoužívejte.

Služba BeetFiT slouží ke spolupráci a výměnu informací mezi specialisty a klienty v oboru výživy, pohybu a zdraví, ke sdílení šablon jídelníčků a cvičebních plánů, nutričních hodnot potravin, sdílení aktivit a souborů aktivit jednotlivými uživateli služby BeetFiT na základě jejich svobodné vůle. Každý registrovaný uživatel služby BeetFiT získá plný přístup k jejím funkcím a má nárok na pravidelné aktualizace aplikace.

Všechny informace a výpočty v aplikaci jsou orientační, vycházející z dat zadaných klientem nebo specialistou do databází a specialista nese odpovědnost za kontrolu správnosti a správnou interpretaci informací a výpočtů vůči klientovi.
BeetFiT nenese žádnou odpovědnost za nesprávný výpočet nebo špatnou interpretaci zobrazovaných informací.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, která jsou zveřejněna na webové stránce Provozovatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že Provozovatel poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím BeetFiT, Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží na servery Provozovatele, vystupuje Uživatel v pozici Správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici Zpracovatele osobních údajů. Uživatel je povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

Registrovaný souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů z registrace a aplikace v databázi Provozovatele a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich náhled, opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti registrovaného odstranit z databáze, čímž dojde ke smazání osobních údajů, anonymizaci i ke smazání registrace uživatele.

Osobní údaje registrovaných jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

S osobními údaji registrovaných uživatelů zacházíme jako s přísně důvěrnými.

Uživatelé v roli specialistů souhlasí se zveřejněním informací vyplněných ve veřejném profilu.

Registrovaní v roli Klient souhlasí se zpřístupněním osobních údajů registrovaným v roli Specialista po odsouhlasení Spojení se Specialistou pomocí odkazu v e-mailu nebo souhlasem provedeným mezi klientem a specialistou jinou formou. Spojení Klienta a Specialisty lze kdykoliv ve službě BeetFiT odvolat pomocí funkce Odpojení.

Registraci uživatele role Klient mladšího 16 let, musí provést jeho zákonný zástupce nebo uživatel role Specialista disponující souhlasem s registrací a poskytnutím osobních údajů zákonného zástupce.

více viz. Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana práva k databázi

Pořizovatelem databáze je Provozovatel a registrovaní uživatelé. Databáze požívá ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Registrovaní uživatelé se vzdávají autorského práva k veřejně sdíleným částem databáze. Bez výslovného schválení pořizovatele databáze je zakázáno trvalé nebo dočasné kopírování obsahu databáze či některých jejich částí do jiných platforem. Bez výslovného schválení pořizovatele je rovněž zakázáno veřejné zpřístupněni obsahu databáze rozmnožením či jiným způsobem. V případě porušení práva k databázi je pořizovatel oprávněn požadovat okamžité stažení neoprávněné kopie databáze a současně poskytnutí finanční náhrady za způsobenou újmu.

Platby a reklamace

Aplikace BeetFiT je placenou službou pro aktivní uživatele role Specialista.

Pro Uživatele role Klient je aplikace zdarma.

Objednávat službu mohou pouze osoby starší 18 let, které souhlasí s těmito smluvními podmínkami a výší zvolených poplatků hrazených v měsíčních nebo ročních intervalech.

V případě platby přes třetí strany (např. Global Payments) je nutné dodržovat také podmínky třetích stran. Ukončení předplatného lze provést v aplikaci BeetFiT neaktivitou účtu, čímž dojde k ukončení služby BeetFiT k poslednímu dni předplaceného období a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.

Registrovaný uživatel role specialista má právo na využívání aplikace první měsíc od registrace zdarma. Do uplynutí této doby musí registrovaný zvolit frekvenci plateb a vyplnit fakturační údaje. V případě, že tak neučiní, může mu být účet Provozovatelem znepřístupněn. Ceny jsou uvedeny v Ceníku BeetFiT.

Provozovatel si vyhrazuje právo udělit uživateli slevu až do výše 100% z ceny, v případě, že se uživatel aktivně podílí na rozvoji služby BeetFiT nebo z jiných důvodů.

Případné reklamace plateb budou řešeny prostřednictvím adresy reklamace@beetfit.com. Do e-mailu uveďte vždy e-mail registrovaného uživatele, kterého se reklamace týká.

Provozovatel služby

Provozovatelem služby je BeetFiT s.r.o. Sídlo: Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČ:05278295

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2021

Ceník BeetFiT

Klient - zdarma Verze Start - 0,- Kč / aktivní klient*/ měsíc
Verze Profi - 0,- Kč / měsíc  - neomezený počet klientů
Verze Profi 365 - 0,-Kč / rok - neomezený počet klientů

*Aktivní uživatel je definován jako uživatel, který se minimálně jednou v měsíci do služby BeetFiT přihlásí.
Ceník nabývá účinnosti dne 1.3.2021

Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky použití aplikace BeetFIT.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Úvod

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností my, společnost: BeetFiT s.r.o. Sídlo: Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČ:05278295

Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání webové nebo mobilní aplikace BeetFiT určené pro spolupráci mezi Specialistou a Klientem a výměnou informací mezi nimi.

Společnost vyvíjí a poskytuje uživatelům k užívání webovou a mobilní aplikaci a je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.beetfit.com, www.beetfit.cz (dále jen „aplikace“) nebo po stažení z Apple Store, Google Play.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb způsobem dle čl. IX. odst. 4 Podmínek.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

BeetFiT je správce osobních údajů

Vyplěním registrace začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR abychom vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je v Aplikaci nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb souvisejících s vaší činností, ve smyslu recitálu 47 GDPR.

Telefonickou komunikaci se zákaznickou podporou si můžeme ukládat po dobu 6 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací, a to opět v rámci plnění smlouvy a našeho i Vašeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 3 roky po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Podmínkami užití aplikace BeetFiT nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 3 roky po zániku uživatelského účtu.

Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

Službu Wedos, cloudová úložiště společnosti Wedos pro ukládání veškerých dat z aplikace (více ke službě na stránkách www.wedos.cz). Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

E-mailingovou službu SmartEmailing pro zasílání hromadných sdělení.

Aplikační a Cloudové služby společnosti Google. Osobní údaje společnosti Google mohou být předávány do USA, přičemž společnost Google splňuje podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

BeetFiT je zpracovatelem osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.

Uživatelé doplňují do aplikace BeetFiT tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR svých klientů:

 • jméno a příjmení klienta
 • adresa, emailovou adresu a telefon klienta
 • citlivé osobní údaje jako údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje a zdravotní údaje o rodinných příslušnících

Uživatel je vůči svým klientům nebo sobě v postavení správce údajů. BeetFiT zajišťuje rozhraní Aplikace a zajišťuje uložení na servery třetích stran. Tyto činnosti nejsou považovány za zpracování osobních údajů dle platné legislativy. Nicméně společnost se klasifikuje jako zpracovatel s následujícími atributy.

Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.

Společnost má povinnost sjednat subzpracovatelský vztah a pověřit zpracováním společnost Wedos, případně jiné subzpracovatele, je-li to nezbytné k funkčnosti aplikace.

Společnost zajistí funkčnost a chod aplikace, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.

Společností prováděná údržba a servis aplikace mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.

Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, zejména společnosti Wedos, jejíž zpracování spočívá v uchování údajů na cloudových serverech, a osob samostatně výdělečně činných, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění funkčnosti aplikace. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána společnost.

V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.

Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.

Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na servery společnosti Wedos pomocí HTTPS protokolu.

Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do aplikace. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje.

Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 14 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověření zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace, po 14 dnech od zániku uživatelského účtu.

Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů aplikací BeetFIT z pozice správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracováváme i osobní údaje dětí a zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Všechny údaje z mobilní i webové verze aplikace jsou ukládány na serverech společnosti Váš Hosting s.r.o. na území Evropské unie. Servery společnosti Váš Hosting s.r.o. se nacházejí v České republice. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny, pokud o to sami nepožádají.

E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies.

Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu dpo@beetfit.com
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu dpo@beetfit.com
 • požadovat e-mailem na adrese dpo@beetfit.com, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme

Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.